Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro používání webových stránek www.zazabavou.cz.

Vstupem na tyto webové stránky přijímáte bez omezení či výhrad následující všeobecné podmínky pro používání těchto webových stránek.
Veškeré informace prezentované na webových stránkách https://www.zazabavou.cz/ (dále v textu jen "www stránky" či "Zazabavou.cz") jsou určené pro veřejnost. Mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat nepřesnosti či chyby. Provozovatel negarantuje správnost, úplnost ani přesnost obsahu. Informace zveřejňované na www stránkách jsou připravovány provozovatelem na základě veřejně přístupných informací a dat vyvinutých v rámci provozovatele a jiných zdrojů, které pokládá provozovatel za důvěryhodné.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah těchto www stránek bez předešlého upozornění.

Přístup na www stránky a jejich užití je bezplatné (mimo stanovených reklamních a PR aktivit).

Bez souhlasu provozovatele www stránek není dovoleno využívat stránky a jejich obsah jinak nežli pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak i jednotlivé části).

Názory a podněty uvedené v diskusních fórech či na Facebookových profilech v rámci stránek Zazabavou.cz nejsou moderovány. Provozovatel neodpovídá za jejich obsah, vyhrazuje si právo odstranit materiály, které hrubě urážejí lidskou důstojnost či porušují platné zákony. Stejně tak budou odstraněny odkazy, které diskusní fóra zneužívají pro reklamní, propagační nebo propagandistické účely. Jakékoliv podněty a připomínky nám můžete zasílat pomocí našeho kontaktního formuláře.

Provozovatel v žádném případě, ani v případě nedbalosti, nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s používáním nebo nemožností použít www stránky, ani z jakéhokoliv jednání či opomenutí jednat v důsledku užívání www stránek, nebo jakéhokoliv jejich obsahu ani v případě oznámení možnosti vzniku takové škody.

Provozovatel rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv externí www stránky odkazující na www stránky Zazabavou.cz, ani za hypertextové odkazy z www stránek Zazabavou.cz na externí www stránky třetích stran. Rozhodnutí následovat odkazy z www stránek Zazabavou.cz na externí www stránky třetích stran činí návštěvník na vlastní odpovědnost.

Umístněním hypertextových odkazů směřujících na webové stránky třetích stran chceme zjednodušit navigaci uživatelů našich webových stránek. Nebereme žádnou odpovědnost za obsah, výroky a informace uvedené na odkazovaných stránkách a distancujeme se tímto od obsahu stránek třetích stran, na které naše webová stránka odkazuje. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.

V případě soutěží organizovaných provozovatelem nevzniká výhercům žádný právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Stejně je tomu tak i v případě nedodržení či porušení daných podmínek soutěže soutěžícím. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně změnit a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel si také vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit, ať už z technických, obchodních či z jiných důvodů. Výhry ve zveřejněných soutěžích nelze směnit za hotovost a není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je pro danou soutěž stanovena. Výhry ze soutěží nejsou určeny k dalšímu přeprodeji - při zjištění tohoto jednání výhra bez náhrady zaniká. Provozovatel zároveň neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře a za případné nedoručení výhry samotné, z důvodů změn, chyb, případně z jiných důvodů ležících jak na straně provozovatele i na straně dalších stran.

Návštěvník stránek provozovateli dává v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, věk či Facebook profil, které provozovateli v souvislosti se svou účastí v dané soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření účasti, předání výhry ze soutěže a pro další obchodní a marketingové účely provozovatele, a to na dobu 5 let. Návštěvník také souhlasí se zveřejněním informací a to v rozsahu jména a příjmení v případných sdělovacích prostředcích, na Facebook profilu a na webových stránkách provozovatele, pokud bude těchto informací využito v souvislosti s konkrétní soutěží, obvykle tedy za účelem vyhlášení výherců soutěže.

Provozovatel rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za reklamu třetích stran, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek Zazabavou.cz.

Provozovatel neposkytuje přes veškerou vynakládanou péči jakoukoliv záruku, že www stránky Zazabavou.cz jsou bez virů a jiných škodlivých komponentů. Stránky jsou hostovány na serverech třetí strany a využívají komponenty třetích stran.

Ustanovení a podmínky používání těchto stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Ke zveřejnění podmínek došlo dne 30.4.2011. Tato ustanovení a podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel www stránek Zazabavou.cz.